Privacyverklaring

Ten behoeve van de behandeling en facturering vraag ik als acupuncturist persoonlijke gegevens van je. Bij de intake (eerste afspraak) vraag ik je toestemming voor het vastleggen en verwerken van deze gegevens. Het aanleggen van een dossier is nodig voor adequate zorgverlening en het is ook een wettelijke verplichting. Ik behandel en beveilig je persoonlijke gegevens uiteraard zorgvuldig. De AVG (Algemene Verordering Gegevensverwerking) is hierbij bepalend.
Als lid van de NVA (Nederlandse Vereniging van Acupunctuur) heb ik mijzelf tevens gecommitteerd aan het privacy-reglement van de NVA. 
Hierbij vindt je een toelichting op mijn werkwijze en de rechten die je hebt als cliënt met betrekking tot je persoonlijke gegevens.

Welke gegevens
Er worden door mij niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk is voor behandeling en facturering.

Ten behoeve van de behandeling en dossiervoering worden medische en psychosociale gegevens van je opgeslagen. 
Daarnaast worden ten behoeve van facturering en het kunnen toezenden van je factuur je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres, burgerservicenummer en/of geboortedatum opgeslagen.

Bewaartermijn
Cliëntendossiers worden, conform wettelijke vereisten, minimaal 20 jaar bewaard. Administratieve gegevens worden 7 jaar bewaard.
Daarna worden de gegevens, inclusief eventuele back-ups, op veilige wijze vernietigd.

Beveiliging en delen van gegevens met derden
Je persoonlijke gegevens worden door mij beveiligd digitaal opgeslagen, zodanig dat ze ontoegankelijk zijn voor derden (AES 256 encryptie). Je persoonlijke gegevens worden alleen door mij ingezien. Je persoonlijke gegevens worden alleen met anderen gedeeld nadat je daarvoor eerst uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld ten behoeve van waarneming tijdens mijn afwezigheid tijdens vakanties. 

In enkele situaties bestel ik (uiteraard in overleg) Chinese kruiden voor een cliënt bij de Natuurapotheek. Ik deel daarbij de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor toezending, facturatie en farmacotherapeutische veiligheid. De Natuurapotheek heeft ook een privacy beleid.

Je gegevens kunnen in geanonimiseerde vorm gebruikt worden voor supervisie en intervisie doeleinden. Voor de supervisor en collega's die mede deelnemen aan supervisie of intervisie-bijeenkomsten geldt tevens geheimhouding plicht. 

Wat zijn je rechten als cliënt?
Als je wil weten welke gegevens ik van je heb opgeslagen (en of deze juist zijn), dan kan je in overleg met mij je gegevens inzien. Als het overzicht naar je mening onjuistheden bevat, dan kan je mij schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen, mits wettelijk toegestaan.
Als cliënt heb je het recht om persoonsgegevens die (na eerdere nadrukkelijke toestemming) zijn gedeeld met anderen (bijvoorbeeld bij waarneming) te laten verwijderen.

Klachten
Als cliënt heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in het geval je van mening bent dat ik met betrekking tot bovengenoemde in gebreke blijf.